≡ Menu

道德經 – 第二章

天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。
故,有无之相生,难易之相成,长短之相形,高下之相倾,音声之相和,前后之相随。
是以,圣人处无为之事,行不言之教。万物作而不辞,生而不有,为而不恃,功成不居。夫唯不居,是以不去。

Facebook Comments

ddj2__.png

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment